Regulamin konkursu pod nazwą "Przygotuj się na Święta”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1.1.   Organizatorem konkursu pod nazwą „Przygotuj się na Święta” (dalej zwanego: „Konkursem”) jest firma DIAGNOSIS S.A.  z siedzibą w Białymstoku przy ulicy Gen Władysława Andersa 38A  prowadząca działalność gospodarczą zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000431765, NIP  542-27-65-590 (dalej zwana „Organizatorem”).

1.2.   Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

1.3.   Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.diagnosis.pl

1.4.   Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

1.5.   W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz inne osoby współpracujące przy organizacji Konkursu, jak również członkowie rodzin ww. pracowników i współpracowników pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym.

1.6.  Przystępując do Konkursu uczestnik tym samym wyraża zgodę na warunki konkursowe określone Regulaminem.

 

 

2. ZAŁOŻENIA I CZAS TRWANIA KONKURSU

2.1  Konkurs będzie trwał w dniach od 06.12.2020 do 25.12.2020 roku. Organizatorowi przysługuje prawo skrócenia czasu trwania Konkursu poprzez ogłoszenie swojej decyzji w sposób przewidziany      w pkt 2.2. Regulaminu.

2.2   Wszelkie informacje o Konkursie będą  publikowane na stronie internetowej pod adresem: https://glukometrabra.pl na profilu Facebook organizatora https://www.facebook.com/glukometrabra oraz na profilu Instagram https://www.instagram.com/glukometrabra

2.3. Rozstrzygnięcie Konkursu zostanie ogłoszone na stronie internetowej pod adresem:   https://glukometrabra.pl profilu Facebook organizatora https://www.facebook.com/glukometrabra oraz profilu Instagram https://www.instagram.com/glukometrabra w terminie nie później niż 14 dni od ostatniego dnia czasu trwania Konkursu. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni  telefonicznie lub otrzymają informację drogą elektroniczną.

 

 

3.ZASADY KONKURSU

3.1  Uczestnikiem Konkursu może być osoba określona w punkcie 1.4 z zastrzeżeniem pkt 1.5 Regulaminu, która w czasie trwania Konkursu „Przygotuj się na święta”  zamieści pod postem konkursowym znajdującym się na profilu https://www.facebook.com/glukometrabra oraz profilu Instagram https://www.instagram.com/glukometrabra wykonane przez siebie zdjęcie oraz przepis na dietetyczną/zdrową świąteczną potrawę (zwane dalej również „pracą”). Przepis powinien zawierać wymienioną listę składników,  raz z podaną gramaturą oraz sposób przyrządzenia potrawy. Przekazane zdjęcie oraz przepis muszą być treściami stworzonymi specjalnie na potrzeby Konkursu, do których pełnię autorskich praw majątkowych posiadał będzie Uczestnik.

 

4.NAGRODY

4.1 W Konkursie przewidzianych jest łącznie 9 nagród w postaci:

 1. I  miejsce – jednorazowy  bon o wartości 200 zł do sklepu diagnosis24.pl z terminem ważności do dnia 30.06.2022
 2. II miejsce – jednorazowy bon o wartości 150 zł do sklepu diagnosis24.pl z terminem ważności do dnia 30.06.2022
 3. III miejsce – Glukometr Abra Smart BT (biały) z zestawem 50szt. lancetów
 4. IV miejsce – Glukometr Abra Smart BT (biały) z zestawem 50szt. lancetów
 5. V miejsce – Glukometr Abra Smart BT (biały) z zestawem 50szt. lancetów
 6. VI miejsce – Glukometr Abra Smart BT (biały) z zestawem 50szt. lancetów
 7. VII miejsce – zestaw kosmetyków marki Novaclear Hydro składający się z kremu na noc i żelu do mycia twarzy
 8. VIII miejsce –zestaw kosmetyków marki Novaclear Hydro składający się z kremu na noc i żelu do mycia twarzy
 9. IX miejsce – zestaw kosmetyków marki Novaclear Hydro składający się z kremu na noc i żelu do mycia twarzy

– z zastrzeżeniem pkt. 4.2 Regulaminu.

4.2 Nagrody określone w pkt 4.1 (będące nagrodami rzeczowo – pieniężnymi) będą składały się z części rzeczowej w skład której będzie wchodziła jedna z nagród rzeczowych (określonych w pkt 4.1) oraz z części pieniężnej, której wysokość będzie ustalona według następującego wzoru [(wartość części rzeczowej *10/9) – wartość części rzeczowej]. Część pieniężna, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie będzie wypłacana bezpośrednio Uczestnikowi lecz zostanie ona przekazana właściwemu organowi podatkowemu, jako zryczałtowany podatek, zgodnie z postanowieniami art. 41 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do czego Uczestnik upoważnia Organizatora przystępując do Konkursu

4.3. Jeden uczestnik Konkursu może otrzymać wyłącznie jedną nagrodę.

4.4. Laureatom nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród.

4.5 Bony, o których mowa w pkt 4.1.1 oraz 4.1.2 mają charakter jednorazowy, co oznacza, iż można je wykorzystać wyłącznie przy jednej transakcji. W sytuacji gdy wartość transakcji jest niższa niż wartość bonu, niewykorzystana część bonu przepada, natomiast w sytuacji gdy wartość transakcji jest wyższa niż wartość bonu, Laureat zobowiązany jest dopłacić różnicę podczas realizacji bonu.

 

 

5. LAUREACI I PRZYZNAWANIE NAGRÓD

5.1. Laureaci konkursu w liczbie 9 zostaną wyłonieni w drodze wyboru najciekawszych prac spośród osób, które wypełnią określone w pkt 3 Regulaminu warunki konkursowe.

5.2. Laureaci powiadomieni zostaną o wygranej telefonicznie lub drogą elektroniczną, nie później niż 14 dni od czasu zakończenia konkursu.

5.3. Nagrody do poszczególnych laureatów zostaną wysłane pocztą lub przesyłką kurierską na koszt Organizatora pod  adres wskazany przez laureata najpóźniej w terminie 30 dni od dnia powiadomienia laureata o wygranej i podania przez niego danych niezbędnych do realizacji przesyłki.

5.4. Wyboru laureatów dokona komisja konkursowa powołana przez Organizatora, oceniając według swej subiektywnej oceny jakość, oryginalność przesłanej do Organizatora pracy, a także adekwatność względem przedstawionego przez Organizatora tematu pracy.

 

6. PRAWA AUTORSKIE

6.1 Uczestnik oświadcza, że zdjęcie oraz przepis, o których mowa w punkcie 3  Regulaminu, jest jego autorstwa i jest przejawem jego osobistej twórczości, która to twórczość nie była dotychczas nigdzie publikowana. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenia praw osób trzecich, w tym praw autorskich lub dóbr osobistych.

6.2 Laureat konkursu w momencie otrzymania nagrody udziela Organizatorowi licencji niewyłącznej na rzecz Organizatora do korzystania z nadesłanego zdjęcia oraz przepisu bez ograniczenia czasu i terytorium na następujących polach eksploatacji:

 1. wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie również w formie dźwiękowej, w materiałach reklamowych, prasowych, radiowo-telewizyjnych, kampaniach reklamowych, newsletterach, informacjach prasowych Organizatora, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
 2. wykonanie praw autorskich zależnych, w szczególności twórcze przekształcanie, przerabiania i adaptowania całości lub fragmentów zdjęcia oraz przepisu;
 3. publikowanie całości lub fragmentów zdjęcia oraz przepisu zarówno w materiałach promocyjnych związanych, jak i nie związanych z Konkursem.

6.3 Z tytułu udzielenia licencji niewyłącznej, o której mowa w pkt 2, rozpowszechniania zdjęć oraz przepisu oraz za inne przypadki publicznego udostępniania zdjęć oraz przepisu w całości lub części, w tym za udostępnianie poszczególnych zdjęć oraz przepisu, Laureatowi nie przysługuje wynagrodzenie inne niż otrzymana nagroda.

6.4 Laureat gwarantuje, iż żadna osoba trzecia nie będzie dochodziła roszczeń dotyczących praw autorskich określonych w niniejszym paragrafie.

 

7. DANE OSOBOWE

7.1. W celu otrzymania nagrody laureat powinien podać swoje dane osobowe (imię, nazwisko, nr telefonu kontaktowego, adres). Podanie danych jest dobrowolne, jednak w przypadku odmowy udostępnienia tych danych Organizator może nie wydać nagrody takiej osobie.

7.2. Uczestnicy Konkursu przez przystąpienie do Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

7.3 Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych w trakcie trwania konkursu jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w konkursie.

 

8. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwane również: „RODO“, informujemy, iż:

Administratorem Danych Osobowych jest firma Diagnosis S.A. Spółka jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem: 0000431765 NIP: 542-27-65-590 Kapitał zakładowy: 603.000 PLN z siedzibą w Białymstoku (kod pocztowy 15-113) przy ul. gen. W. Andersa 38A. Kontakt z administratorem możliwy pod adresem e-mail: diagnosis@diagnosis.pl

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:

 • nawiązywania kontaktów związanych z realizacją konkursu i wysyłką nagród
 • gromadzenia i przechowywania dowodów księgowych oraz dokumentacji podatkowej na podstawie ustawy o rachunkowości oraz ustaw podatkowych;
 • rozpoznania ewentualnych roszczeń reklamacyjnych w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa;
 • umożliwienia Administratorowi realizacji jego prawnie uzasadnionych interesów, np. dochodzenia roszczeń;

Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowią: art. 6 ust. 1 lit. a (w zakresie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych); art. 6 ust. 1 lit. b RODO (w zakresie dotyczącym zawarcia oraz realizacji umowy), art. 6 ust. 1 lit. c RODO (w zakresie obowiązków prawnych Administratora) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (w zakresie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora).

Państwa dane będą przechowywane przez czas, w którym powszechnie obowiązujące przepisy nakazują Administratorowi ich przechowywanie, a także przez okres realizacji oraz rozliczeń umowy, aż do momentu przedawnienia wynikających z niej roszczeń. W przypadku dochodzenia roszczeń lub zawiadomienia właściwych organów dane będą przechowywane przez okres trwania takich postępowań.

Na podstawie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych możemy udostępniać Państwa dane:

 • Spółkom zależnym; w takim przypadku Diagnosis S.A będzie zobowiązywać spółki powiązane do przestrzegania zasad przetwarzania danych zgodnie z obowiązującymi regulacjami;
 • Podmiotom trzecim, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa Diagnosis S.A. może udostępniać Twoje dane zaufanym podmiotom trzecim w celach związanych ze świadczeniem usług np. biurom rachunkowym oraz prawnym, dostawcom usług IT, agentom, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, drukarniom, instytucjom płatniczym, przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, z którymi Diagnosis S.A. ma zawartą umowę o współpracy, a także innym organom administracji publicznej w związku z ustawowymi obowiązkami ciążącymi na Administratorze.

Mają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych przez Administratora przysługuje Państwu uprawnienie do wniesienia skargi do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informujemy, iż Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób automatyczny.

 

9. REKLAMACJE

9.1. Wszelkie reklamacje  i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników   wraz ze szczegółowym uzasadnieniem reklamacji, w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora lub w formie mailowej pod adres: diagnosis@diagnosis.pl przez cały czas trwania Konkursu oraz w terminie 14 dni od dnia ukończenia Konkursu. Reklamacje wpływające po powyższym terminie nie będą rozpatrywane.

9.2. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

9.3. Zainteresowani (wnoszący reklamację) zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji  niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji.

9.4. Decyzja Organizatora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.

 

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie  przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 r.,nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).

10.2. Przystępując do Konkursu Uczestnik akceptuje treść niniejszego Regulaminu i poddaje się jego postanowieniom.

10.3. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.