Klauzula informacyjna dla użytkowników firmowego konta DIAGNOSIS S.A. na Instagramie

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia od dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) “RODO”, informujemy, że:1.Administratorem Pani/a danych osobowych jest DIAGNOSIS S.A. z siedzibą w Białymstoku, adres e-mail: diagnosis@diagnosis.pl, tel. (85) 732 22 34.

2.W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/a danych przez Administratora można kontaktować się z wykorzystaniem powyższych danych na adres e-mail: inspektor@diagnosis.pl.

3.Pani/a dane są przetwarzane w celach prowadzenia komunikacji i promocji dokonywanych w ramach firmowego konta Administratora na Instagramie dostępnego pod adresem https://www.instagram.com/glukometrabra, w szczególności odpowiedzi na komentarze oraz prywatne wiadomości, organizacji konkursów i akcji promocyjnych, a także w celach statystycznych oraz reklamowych realizowanych za pośrednictwem narzędzi dostarczanych przez aplikację Facebook.

4.Przetwarzanie jest realizowane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest zapewnienie ciągłości komunikacji biznesowej, marketing produktów własnych oraz dbanie o wizerunek marki Administratora.

5.Odbiorcami Pani/a danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto Pani/a dane są udostępniane Facebook Ireland Limited (informacja szczegółowa poniżej).

6.Pani/a dane osobowe przechowywane do czasu wyrażenia sprzeciwu lub ustania celów przetwarzania.

7.Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania. Uprawnienia, o których mowa może Pani/n realizować kontaktując się z Administratorem.

8.Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie Pani/a danych do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).

9.Podanie danych jest dobrowolne i następuje poprzez interakcje podejmowane za pośrednictwem firmowego konta Administratora na Instagramie.

Informacja o współadministrowaniu danych z Facebook Ireland Limited

1.Administrator i Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia) są wspólnymi administratorami Pani/a danych zgodnie z artykułem 26 RODO w zakresie przetwarzania danych do celów statystycznych oraz reklamowych.

2.Współadministrowanie obejmuje zbiorczą analizę danych w celu wyświetlania statystyk aktywności użytkowników firmowego konta Administratora na Instagramie.

3.Zakres odpowiedzialności Facebook Ireland za przetwarzanie Pani/a danych we wskazanych celach:

-posiadanie podstawy prawnej dla przetwarzania danych na potrzeby statystyk strony;

-zapewnienie realizacji praw osób, których dane dotyczą;

-zgłaszanie naruszeń do organu nadzorczego oraz zawiadamianie, osób których dotyczyło naruszenie o zdarzeniu;

-zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa Pani/a danych.

4.Zakres odpowiedzialności Administratora za przetwarzanie Pani/a danych:

-posiadanie podstawy prawnej do przetwarzania danych na potrzeby statystyk;

-zrealizowanie obowiązków informacyjnych w zakresie realizowanych przez Administratora celów przetwarzania. Głównym organem nadzorczym w zakresie wspólnego przetwarzania danych jest irlandzka Komisja ds. ochrony danych (niezależnie od zapisów art. 55 ust. 2 RODO, w stosownych przypadkach).

5.Szczegółowe zasady przetwarzania Pani/a danych osobowych przez Facebook Ireland są dostępne na stronie: https://help.instagram.com/519522125107875.